Menu
Your Cart

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu Webkinz.cz je společnost All in One service s. r. o. - oficiální distributor Kanadské společnosti GANZ™ v České Republice.

Společnost All in One service s. r. o. se sídlem Studeněves 158, 273 79, Studeněves, IČO:27107973, bankovní spojení: 3316063001/5500, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 05.12.2003, Oddíl:C, Vložka číslo: 96810.

I. Obecná ustanovení
1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené internetovým obchodem Webkinz.cz - oficiálním distributorem Kanadské společnosti GANZ™ v České republice . Prodej plyšových hraček se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.
2. Vámi požadované zboží si můžete vybrat z nabídky našeho virtuálního obchodu, kterou naleznete v sekci katalog.

3. Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě je náležitě identifikováno svým identifikačním číslem a je popsáno názvem. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho popis. Cena zboží je uvedena v českých korunách. Cena je konečná a nezahrnuje náklady na dopravu, se kterými je kupující předem seznámen při objednávce. Není-li u zboží uvedeno jinak, platí, že doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena zboží v platnosti je vždy do konce příslušného kalendářního roku, ve kterém je zboží nabízeno.

4. Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

5. Po obdržení řádně vyplněné objednávky na plyšové hračky Vám náš virtuální obchod formou elektronické pošty potvrdí na Vámi v objednávce uvedenou emailovou adresu, že smlouva byla uzavřena.

6. Zboží je dodáváno buď na dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR). V tomto případě má prodávající povinnost předat objednané zboží držiteli poštovní licence do 5 pracovních dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Tato doba se může úměrně prodloužit v závislosti na dodacích podmínkách dodavatelských firem, na kterých je virtuální obchod závislý.

Dojde-li k uzavření smlouvy v měsících listopad nebo prosinci, je lhůta k předání držiteli poštovní licence sedm pracovních dní. Tato doba se může úměrně prodloužit v závislosti na dodacích podmínkách dodavatelských firem, na kterých je virtuální obchod závislý. Pokud bude doba prodloužena, kupující o tom bude informován. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se na skladě objeví.

7. Provozovatel virtuálního obchodu (dále také prodávající) prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.

II. Platební a dodací podmínky
a. Zboží je dodáváno ve lhůtě 2-4 pracovních dnů. V měsících říjen - prosinec se tato doba může prodloužit až na 4-5 pracovních dnů.Tato doba se může úměrně prodloužit v závislosti na dodacích podmínkách dodavatelských firem, na kterých je virtuální obchod závislý.
b. Zboží je dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence - Česká pošta s.p. službou OBCHODNÍ BALÍK a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Balné si neúčtujeme.

Poštovné

Cena za poštovné a balné činí 60Kč včetně DPH ( doručení trvá 1-3  pracovní dny, možnost sledování pohybu balíku přes internet)

http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php

Číslo účtu pro platby objednávek převodem: 3316063001/5500 Raiffeisenbank a.s. Při platbě převodem prosím uveďte své jméno jako identifikaci platby.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vráceno, musí tak kupující učinit v originálním a bezvadném obalu.
2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z důvodu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v čl.I bod 6 těchto obchodních podmínek.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. V takovém případě musí kupující uhradit částku za poštovné 90,- Kč (průměrné poštovné dle ceníku České pošty a.s.) a 30,- Kč za balné na č.ú. 3316063001/5500 Raiffeisenbank a.s. Při platbě převodem prosím uveďte své jméno jako identifikaci platby.
5. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
6. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

IV. Reklamace

Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu all1service@seznam.cz
b) doporučeným dopisem na adresu: Studeněves 158, 273 79, Studeněves

Reklamace bude posouzena po zaslání zboží (plyšové hračky) zpět na naší adresu. O průběhu vyřizování reklamace Vás budeme informovat. Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. Daňový doklad je součástí každé zakázky.

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. V případě poškození zásilky dopravcem doporučujeme zboží nepřebírat a neprodleně informovat prodávajícího. Za poškození zboží vinou přepravy nese odpovědnost přepravce. Zákazník má povinnost ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost zakázky.

Popis reklamace musí obsahovat tyto údaje: důvod reklamace a datum nákupu.

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení. Kupující je povinen při reklamaci dodat vadné zboží čisté, zabalené v originální krabici včetně příslušenství.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

V případě uznání reklamace a neopravitelnosti výrobku bude zboží vyměněno za nové, či vrácena peněžní částka za zboží. Do vrácené částky se nezapočítává poštovné.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Vrácení zboží

Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originální krabici spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně daňového dokladu. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od doručení zákazníkovi zpět prodejci. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka na jím udané číslo bankovního účtu či v hotovosti poštovní poukázkou.

Podmínky pro vrácení peněz

  •     zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje
  •     odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení
  •     ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které chcete vrátit
  •     vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za námi a vámi zaplacené poštovné

POZOR! Chraňte si svůj tajný kód, nikomu ho neříkejte a ani nedávejte. Pokud dojde ke ztrátě nebo aktivaci kódu - ztrácíte nárok na vrácení zboží!