Hračky

plyšové hračky Webkinz v České Republice

Plyšová zvířata se tajným kódem a vstupem do virtuálního světa!

více »

 

Vstup do hry

plyšové hračky Webkinz v České Republice

Vítáme Vás ve virtuálním světě Webkinz!

více »

 

Videos

Plyšové hračky Webkinz - Videos

Písničky a video o zvířatech Webkinz™

více »

 

Informace

hracky-webkinz

Chcete se dozvědět více informací o Webkinz?

více »

Plyšové hračky Webkinz, Vstup do hry

Nejlepší hračky

Plyšová hračka Wooly Mammoth

Plyšová hračka Chlupatý mamut - Poslední kusy!

Plyšová hračka Zlatý lev Tamarin

Plyšová hračka Zlatý lev Tamarin - Poslední kusy!

Sport Painting Toys Books

navigace:

Plyšové hračky Webkinz™ (Kanada)

Ochrana osobních údajů

PRAVIDLA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti: od 27. května 2009

Společnost Ganz se zavazuje k zachování mlčenlivosti a k ochraně osobních údajů, které jí byly svěřeny.

Co jsou osobní údaje?

Tato pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na všechny uživatele stránek Ganz na internetu, jak je uvedeno níže, a na všechny klienty společnosti Ganz, kteří jí poskytli osobní identifikační údaje (dále jen „OIÚ“). Termínem OIÚ máme na mysli informace, které identifikují konkrétní osobu, jako je jméno a příjmení, korespondenční a e-mailová adresa. Pokud jsou nějaké informace jiného druhu jako například jméno vašeho mazlíčka Webkinz nebo jiné identifikační údaje, které nepřímo souvisejí s OIÚ, patří tyto informace také do kategorie OIÚ podle těchto pravidel o ochraně osobních údajů (dále jen „Pravidla“). Termíny OIÚ neboli osobní údaje nebo osobní identifikační údaje mohou obsahovat různé informace o uživateli. V těchto pravidlech o ochraně osobních údajů se místo OIÚ někdy používá termín „osobní údaje“.

Co je podstatou našich Pravidel?

Tato Pravidla jsou určena pro stanovení norem a řádů týkajících se osobních údajů fyzických osob, jako jsou naši zákazníci. Tato Pravidla jsou zde, aby Vám pomohla pochopit koncepci společnosti Ganz a postup činností souvisejících s kontrolou osobních informací, a vztahují se na společnost Ganz, její nástupce a nabyvatele, a na různé webové stránky, které spravuje Ganz, včetně mimo jiné webových stránek webkinz.com, webkinzjr.com a ganzestore.com (dále jen „Stránky“). Tato Pravidla se vztahují na OIÚ všech uživatelů výše uvedených Stránek. Kromě toho ve společnosti Ganz existují pravidla na ochranu osobních údajů poskytnutých dětmi (dále jen „DPravidla“, která jsou zahrnuta v tomto dokumentu a jsou uvedena níže a jsou použitelná na základě informací poskytnutých dětmi, které používají webové stránky Webkinz.com (a bližší informace od jejich rodičů a / nebo opatrovníků). V případě rozporu mezi těmito dokumenty mají DPravidla větší pravomoc ve vztahu k těmto uživatelům.

Dodržování „Směrnice EU o ochraně soukromí“ (EU Data Privacy Directive)

Společnost Ganz dodržuje „Směrnici EU o ochraně soukromí“ v rámci informací, které má. To Vám poskytuje určitá práva ve vztahu k informacím, které o Vás máme.

Tím, že nám poskytnete svoje OIÚ, souhlasíte s tím, že údaje budou uloženy a zpracovány na serverech, které se nacházejí v Kanadě.

Osobní a jiné informace získávané společností Ganz

Ganz může shromažďovat osobní údaje, které jsou Vámi dobrovolně poskytnuty při (1) objednávání zboží, (2) účasti v losování či soutěžích, (3) vyplňování našich dotazníků, (4) registraci na jedné z našich Stránek (5) předplatném na doplňkové služby na jedné z našich Stránek nebo (6) komunikaci s námi poštou, e-mailem nebo telefonicky. Informace, které shromažďujeme a uchováváme, mohou obsahovat Vaše jméno, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, datum nákupu, číslo kreditní karty, chatové diskuse, Vaše stížnosti ohledně našich výrobků nebo služeb, seznam produktů nabízených Vám v průběhu reklamních kampaní, produkty společnosti Ganz, kterým dáváte přednost, například oblíbená plyšová zvířátka a sbírky. Tyto informace jsou shromažďovány, využívány a poskytovány dále dle Vašeho souhlasu, který jste udělili v souladu s právními předpisy, a jejich použití je omezeno na účely, pro které byly získány v souladu s těmito Pravidly.

Můžeme shromažďovat informace pomocí technologie určené pro účely správy systému (např. registrace IP adres) s cílem vytvořit pro Vás zajímavější a užitečnější Stránky nebo ke kontrole toku informací. Používáme například technologie pro sledování četnosti návštěv Stránek. Od okamžiku, kdy se zaregistrujete na webových stránkách, sledujeme Vaše aktivity pomocí protokolů transakcí databáze a serveru. Tyto údaje se mohou použít například pro podporu stavu svého mazlíčka na webové stránce webkinz.com Tyto informace také používáme proto, abychom zjistili, které části našich stránek jsou nejvíce, nebo nejméně atraktivní, nebo pro dodání dat, která jsou určena pro Vaši zemi nebo místo bydliště.

Ganz může také shromažďovat cookies informace a korelovat je s Vašimi osobními údaji. Cookies - to jsou malé kousky informací uložené na Vašem pevném disku, nikoli na webové stránce. Cookies používáme z různých důvodů. Cookies umožňují zapamatování hesla bez nutnosti zadání při každém přihlášení. Také nám pomáhají vytvářet zprávy, které nejlépe vyhovují Vašim potřebám a zájmům. Nechávají nás obecně lépe pochopit, jak uživatelé používají naše webové stránky. To nám pomáhá přesměrovat zdroje na funkce a sekce Stránek, které jsou pro naše uživatele nejpopulárnější. Pokud to Váš prohlížeč podporuje, můžete vždy zakázat naše cookies, ale některé oblasti našich webových stránek pak mohou pracovat neúplně.

Souhlas

V některých naléhavých a právními předpisy stanovených případech si vyhrazujeme právo shromažďovat, používat a poskytovat Vaše osobní údaje bez Vašeho svolení.

V ostatních případech jsou OIÚ shromažďovány, používány a poskytovány pouze na základě Vašeho souhlasu poskytnutého dle právních předpisů a jejich použití bude omezeno na účel, pro který byly údaje shromážděny v souladu s požadavky těchto Pravidel. Váš souhlas může být vyjádřen ve formě předpokládaného souhlasu nebo výslovného souhlasu, v závislosti na okolnostech a citlivosti shromážděných informací. Budeme spoléhat na „předpokládaný“ souhlas, pokud lze předpokládat, že souhlas je dán Vaší aktivitou (například, že nám poskytnete svoje jméno a kontaktní údaje, abychom Vám mohli poslat zboží z on-line obchodu, které jste si objednali) nebo nečinností (např. nevyužitím příležitosti odmítnout, kterou jste dostali při shromažďování Vašich kontaktních údajů). Tato Pravidla stanoví účely, pro které jsou Vaše osobní údaje shromažďovány, využívány a poskytovány. Pokud budeme nuceni použít nebo poskytnout Vaše osobní údaje k jinému účelu, zažádáme Vás o dodatečný souhlas.

Proč Ganz shromažďuje osobní údaje?

Společnost Ganz může shromažďovat OIÚ z následujících důvodů:

1. Aby Vám poskytla produkty a služby, které jste si objednali, včetně zpracování Vaší platby;

2. Aby lépe porozuměla a posloužila Vám zvětšením sortimentu produktů, lepšími službami a reklamním úsilím za účelem splnění specifických zájmů klienta;

3. Aby správně porozuměla a reagovala na případné stížnosti, otázky nebo připomínky, které můžete mít ohledně našich produktů a služeb, a také

4. Aby zjistila, zda splňujete podmínky pro získání produktů a služeb.

Pokud budete souhlasit se zasíláním nabídky, propagačních a dalších informací od společnosti Ganz, budou Vaše OIÚ použity k tomu, aby Vám byly poskytnuty nejlepší nabídky zboží firmy Ganz, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat, a k určení Vašeho názoru o našich produktech a službách. Pokud se rozhodnete pro příjem těchto nabídek, můžeme použít Vaše OIÚ k ověření Vašich kontaktních údajů.

Jaký druh osobních informací společnost Ganz poskytuje, komu a proč?

Ganz může poskytnout Vaše osobní údaje ostatním členům skupiny Ganz a jejich nástupcům a nabyvatelům, avšak pouze v rozsahu nezbytném k dosažení cílů stanovených v rámci sekce „Proč Ganz shromažďuje osobní údaje?“. Jako rozšíření této mezikorporátní výměny může Ganz poskytnout Vaše OIÚ třetím stranám v těchto případech:

1. k provedení specializovaných služeb: Někdy Ganz využívá nepříbuzné organizace k plnění, mimo jiné, takových specializovaných služeb, jako je zpracování plateb, vydávání cen při losování a soutěžích nebo při vymáhání pohledávek. Těmto poskytovatelům služeb se poskytují pouze osobní údaje nezbytné pro provádění těchto služeb a jsou vázány smluvními závazky o ochraně a důvěrnosti Vašich osobních informací a jsou omezeny při jejím použití v rámci poskytovaných služeb.

2. v případech stanovených zákonem: Mějte na paměti, že můžeme zveřejnit OIÚ veřejným a dalším legislativním orgánům na základě:

(i) žádosti soudu, nebo

(ii) jiných právních důvodů, jako jsou například:

(a) výkon soudního rozhodnutí, např. povolení k prohlídce, předvolání k soudu, atd.;

(b) ochrana práv a majetku společnosti;

(c) šetření zpráv o podvodu nebo zaslání materiálů uživateli pomocí falešné e-mailové adresy nebo rozesílání výhružných, zastrašujících nebo útočných zpráv;

(d) ochrana proti zneužití nebo neoprávněnému použití našich webových stránek; nebo

(e) mimořádné okolnosti, kdy například předpokládáme, že něčí fyzická bezpečnost je v ohrožení. V některých případech může být zveřejnění informací vyžadováno zákonem a bez předchozího upozornění.

3. v případě významných transakcí nebo jiných událostí: V případě všech významných transakcí nebo událostí, které se týkají společnosti Ganz nebo jejích právnických osob, nebo v případech, jako jsou například prodej, sloučení, financování, reorganizace, likvidace nebo konkurz, při jednáních, kdy druhá strana transakce a její profesionální poradci potřebují přístup k seznamu klientů společnosti Ganz a její databázím. V tomto případě společnost Ganz poskytuje takovýto přístup pouze za přísných smluvně sjednaných podmínek o ochraně a důvěrnosti osobních informací. Kromě toho budou po dokončení jednání Vaše osobní údaje předány k použití nástupnické společnosti Ganz pro účely, pro které byly shromážděny.

Jak dlouho firma Ganz uchovává osobní informace?

Schraňujeme Vaše OIÚ po dobu přiměřeně nezbytnou k dosažení cílů, pro které byly získány, nebo podle toho, jak to vyžaduje zákon, dle zákonem stanovené lhůty pro jejich uchování. Jsou-li Vaše osobní údaje již nepotřebné z hlediska cílů nebo legislativních požadavků, budou odstraněny.

Jaká jsou bezpečnostní opatření společnosti Ganz pro ochranu Vašich osobních údajů?

Společnost Ganz má fyzické, elektronické a administrativní opatření na ochranu Vašich údajů před chybami, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Používáme například běžné standardní nástroje, jako jsou hesla, „Firewally“ a bezpečnostní systém „SSL“ (Secure Socket Layers), aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů v našich počítačových systémech. Kromě toho jsou naši zaměstnanci a všichni zástupci třetích stran, se kterými spolupracujeme, vázáni smlouvou o mlčenlivosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů. Jejich přístup k osobním informacím je omezen na účel, pro který jim byly OIÚ poskytnuty.

Kde jsou moje OIÚ?

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány na serverech včetně serverů oprávněných osob třetích stran, které se nacházejí v Kanadě. Na tyto servery se vždy vztahují bezpečnostní opatření proti neoprávněnému shromažďování, používání a zveřejňování informací uvedená v těchto Pravidlech, a i Vy můžete získat přístup ke svým osobním údajům uloženým na těchto serverech v souladu s těmito Pravidly.

Neosobní informace

Termínem neosobní nebo obecná informace označujeme informace, které nemohou být spojeny s konkrétní osobou nebo k ní vést. Když uživatelé procházejí naše Stránky, sbíráme například informace o počtu uživatelů, kteří navštívili každou stránku pro lepší identifikaci nejoblíbenějších funkcí. Tyto údaje používáme jako obecné i pro identifikaci jednotlivců, pro individuální přístup a zlepšení Vašeho dojmu z návštěvy Stránek, prostřednictvím zobrazení obsahu a reklamních sdělení, které, jak se domníváme, jsou pro Vás zajímavé, a pro přidání obsahu specifického pro Vaši zem nebo místo bydliště. Tyto informace o našich webových stránkách můžeme poskytnout třetí straně na základě anonymních a obecných podmínek.

Pro lepší orientaci na našich trzích můžeme kromě toho shromažďovat demografické informace pro analýzu na základě anonymních a obecných podmínek. Tyto informace nejsou uchovávány, používány a ani se neposkytují na individuální úrovni, ale mohou být poskytnuty třetím osobám za anonymních a obecných podmínek.

PRAVIDLA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ při používání internetu dětmi

Společnost Ganz a/nebo její pobočky spravují různé webové stránky. Pro Stránky určené speciálně pro děti do 18 let máme kromě těchto Pravidel DPravidla, která se přímo vztahují na náš přístup k informacím shromážděným na těchto Stránkách. Pravidla na ochranu osobních údajů poskytnutých dětmi /DPravidla si můžete přečíst zde. DPravidla nahrazují tato Pravidla pro tyto uživatele.

Některé Stránky, které spravuje Ganz, nejsou určeny pro děti mladší 18 let, a informace o dětech tohoto věku na nich vědomě neshromažďujeme. Při registraci na těchto Stránkách je nutné uvést své datum narození, aby se nikdo pod 18 let nemohl stát uživatelem. Třetím osobám můžeme sdělovat informace o datu narození uživatelů na základě anonymních a obecných podmínek.

Společnost Ganz důrazně doporučuje všem rodičům a opatrovníkům sledovat, jak se děti seznamují s internetem nebo jinými službami on-line, a naučit je ochraně osobních údajů na internetu.

Pokud jste rodič nebo opatrovník a chystáte se koupit licenci pro kódy pro Virtuální zboží (tento termín je definován na Stránkách ganzestore.com) a poslat je svým dětem, mějte na paměti, že tento postup může korelovat  informace Osobního účtu Vašeho dítěte (jméno dítěte, datum narození, pohlaví a země pobytu) s Vašimi osobními údaji získanými při nákupu. Přestože společnost Ganz obvykle nekoreluje tyto údaje, ve speciálních případech to může být nezbytné, abychom Vám mohli pomoci při používání Stránek, služeb atd. V souladu s platnými právními předpisy Vás musíme informovat o možnosti vytvoření takové korelace a získat Váš souhlas v případě, že to bude nezbytné. Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ v dolní části souhlasíte se shromažďováním a zpracováním svých OIÚ a informací o účtu Vašeho dítěte a také s případnou korelací těchto informací v mezích stanovených Pravidly a DPravidly.

Odkazy na stránky třetích stran

Prostřednictvím hypertextu nebo jiných počítačových odkazů mohou uživatelé získat přístup na jiné internetové stránky, které nejsou spravovány společností Ganz. Ganz Vám poskytuje tyto linky pouze pro Vaše pohodlí a zahrnutí jakéhokoliv linku neznamená schválení těchto stránek společností Ganz. Ganz nepřebírá odpovědnost za PŘÍSPĚVKY Z jiných webových stránek NEŽ společnosti Ganz nebo jejích dceřiných společností včetně webových stránek, jejichž přístup je ZPROSTŘEDKOVÁN prostřednictvím odkazů na webových STRÁNKÁCH, které spravuje společnost ganz. Není-li na Stránkách provozovaných Ganz uvedeno jinak, není společnost Ganz podporována ani spojena s těmito webovými stránkami a ochranné známky používané v souvislosti s těmito weby nejsou ochrannými známkami společnosti Ganz. Ganz se výslovně zříká odpovědnosti za prohlížení osobami mladšími 18 let (jak je stanoveno v souhlasu s užíváním na příslušných internetových stránkách) materiálů určených pro dospělé umístěných na webových stránkách, které jsou přístupné prostřednictvím odkazu z webových stránek.

Jak mít pod kontrolou shromažďování, používání a poskytování svých OIÚ

Nad shromažďováním, používáním a poskytováním svých osobních údajů máte kontrolu. Směrujte všechny připomínky, dotazy nebo změny týkající se shromažďování, používání a poskytování OIÚ na oddělení zákaznických služeb Ganz, jak je popsáno níže.

Můžete se rozhodnout, že od nás nechcete dostávat e-mailové zprávy, a to i poté, co k tomu dáte svůj souhlas, a to tím, že odhlásíte odběr. Návod na to, jak odhlásit odběr elektronických zpráv, které nesouvisejí s vyřízením Vašich transakcí s námi, je zahrnut v každé zprávě.

Žádost o kopii osobních údajů, které o Vás máme, v závislosti na legislativě Vaší země musí být provedena písemně, s uvedením údajů, díky kterým Vás může společnost Ganz identifikovat. Informace budou poskytnuty v souladu s platnými právními předpisy.

Dotazy, připomínky nebo přístup a aktualizace Vašich OIÚ:

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se Pravidel společnosti Ganz, pokud nám chcete sdělit svoje přání, v jakých případech nemáme používat nebo poskytovat Vaše OIÚ, přejete-li si získat přístup ke svým osobním údajům nebo je aktualizovat, pak prosím kontaktujte našeho webmastera na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Můžete nám také napsat na adresu: Webkinz, c/o Ganz, One Pearce Road, Woodbridge, Ontario, L4L 3T2, Canada.

Chceme Vás upozornit, že některé informace jsou nutné pro zpracování plateb a vyřízení objednávek, které můžete učinit prostřednictvím Stránek, a pokud odvoláte souhlas se shromažďováním, používáním a poskytováním svých osobních informací za tímto účelem, společnost Ganz nebude moci vyřídit Vaše objednávky.

Pokud jste nedostali uspokojivou odpověď na svoje dotazy a připomínky od zástupce oddělení služeb zákazníkům, můžete se obrátit na právní oddělení společnosti Ganz, a to poštou nebo faxem:

Ganz

K rukám: Legal Department

One Pearce Road, Woodbridge, Ontario, Canada L4L 3T2

Fax:  905-851-7427

Souhlas s Pravidly

Tato Pravidla vyjadřují základní principy využívání informací společností Ganz. Vstupem na tyto Stránky, jejich prohlížením, používáním nebo poskytnutím svých osobních údajů dáváte společnosti Ganz souhlas s podmínkami těchto Pravidel. Pokud nesouhlasíte s těmito Pravidly, prosím, neposkytujte nám svoje OIÚ. Vyhrazujeme si právo kdykoli, dle vlastního uvážení, měnit, upřesňovat, doplňovat nebo částečně odstraňovat text těchto Pravidel. Pokud se naše změny v Pravidlech budou týkat Vašich OIÚ, budete o této změně informováni nápadným a viditelným způsobem na Stránkách a budete požádáni o souhlas s touto změnou. V závislosti na povaze změn se může stát, že nebudete moci využívat služeb společnosti Ganz nebo Stránky, pokud neodsouhlasíte změny těchto Pravidel. Pokud dojde ke změnám v Pravidlech ovlivňujícím proces zpracování plateb a vyřizování objednávek, tak v případě odvolání Vašeho souhlasu nemusíme být schopni pokračovat ve zpracování Vašich plateb a vyřizování Vašich objednávek. Akceptací změn Pravidel zmáčknutím tlačítka „Souhlasím“ (po datu vstupu do účinnosti těchto změn) představuje Váš souhlas i nadále poskytovat své osobní údaje společnosti Ganz, při zachování Vašeho práva se na nás kdykoli obrátit ohledně toho, jak byste chtěli, abychom zacházeli s Vašimi OIÚ.

Poslední změna: 27. května 2009

Kde nakupovat

Hračky můžete objednat e-mailem nebo telefonicky

Poštovné a balné

ShippingZboží zasíláme Českou poštou (jako balík do ruky) s dodáním do 24-48 hodin.

více »

Kontaktujte nás

www.Webkinz.cz
Studeněves 158
273 79 Studeněves
Czech Republic
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 774719996
Webkinz in Czech Republic 2012. © Webkinz™ 2005-2012, ™ GANZ ALL RIGHTS RESERVED Webkinz.com